Aktualności

Pakiet mobilności

W założeniach projektu możemy przeczytać o wdrażaniu zmian do polskich przepisów przede wszystkim w związku z pakietem mobilności, ale także m.in. ze względu na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 24 listopada 2016 r. dotyczącego ryczałtów za noclegi. Zmienione mają zostać głównie ustawy: o transporcie drogowym, czasie pracy kierowców, przewozie towarów niebezpiecznych oraz o tachografach.

Zmiany dotyczące wynagrodzeń:

  • Likwidacja podróży służbowych (brak diet oraz ryczałtów za noclegi)
  • Brak możliwości zaliczenia dyżuru do płacy minimalnej
  • Konieczność tworzenia harmonogramu również dla przewozu rzeczy
  • Brak zwolnienia z obowiązku tworzenia ewidencji czasu pracy dla kierowców pracujących w systemie zadaniowym lub otrzymujących ryczałty za pracę w porze nocnej oraz nadgodzinach
  • Usunięcie indywidualnego rozkładu czasu pracy z ustawy o czasie pracy kierowców


Odpowiedzialność za naruszenie obowiązków lub warunków przewozu drogowego ponosi:

Podmiot wykonujący przewóz drogowy lub inne czynności związane z tym przewozem-kara administracyjna od 50 zł do 10 000zł
Kierowca-kara grzywny do 2000zł
Osoba zarządzająca -kara grzywny do 2000zł
Inne osoby wykonujące czynności związane z przewozem drogowym-kara administracyjna od 50 zł do 10 000zł
Odpowiedzialność-kontrola w przedsiębiorstwie
Odpowiedzialność za naruszenie obowiązków lub warunków przewozu drogowego ponosi:
Podmiot wykonujący przewóz drogowy -kara administracyjna od 50 zł do 30 000 zł
15 000 złotych — dla podmiotu zatrudniającego kierowców w liczbie średnio do 10 w okresie 6 miesięcy przed dniem rozpoczęcia kontroli;
20 000 złotych — dla podmiotu zatrudniającego kierowców w liczbie średnio od 11 do 50 w okresie 6 miesięcy przed dniem rozpoczęcia kontroli;
25 000 złotych — dla podmiotu zatrudniającego kierowców w liczbie średnio od 51 do 250 w okresie 6 miesięcy przed dniem rozpoczęcia kontroli;
30 000 złotych — dla podmiotu zatrudniającego kierowców w liczbie większej niż 250 w okresie 6 miesięcy przed dniem rozpoczęcia kontroli;
Kierowca-kara grzywny do 2000zł
Osoba zarządzająca-kara grzywny do 2000zł
Inne osoby wykonujące czynności związane z przewozem drogowym-kara administracyjna od 50 zł do 40 000 zł

Osoby zarządzające lub wykonujące czynności związane z przewozem drogowym
Zupełną nowością w ustawie jest wskazanie osoby zarządzającej, na której będzie ciążyła spora odpowiedzialność za poczynania kierowców i prawidłowość wykonywania przewozów drogowych. Osobą zarządzającą –w firmie posiadającej licencję na wykonywanie transportu drogowego jest osoba zarządzająca transportem czyli osoba posiadająca certyfikat kompetencji zawodowych i zgłoszona w organie wydającym licencję jako osoba zarządzająca. Jednocześnie ustawodawca pod pojęciem osoby zarządzającej wskazał osobę zarządzającą przedsiębiorstwem-dotyczy to przedsiębiorców wykonujących przewozy drogowe na potrzeby własne legitymujących się jedynie zaświadczeniem na przewozy drogowe na potrzeby własne lub wykonujących inne czynności związane z przewozem drogowym ( np. załadowców , nadawców, spedytorów itd.) Należy także dodać, że personalnie może odpowiadać także każda osoba wykonująca czynności związane z załadunkiem i rozładunkiem-ogólnie mówiąc czynności związane z przewozem drogowym. Odpowiedzialność osób wskazanych powyżej będzie weryfikowana gdy dojdzie z ich strony do naruszenia obowiązków lub warunków przewozu drogowego albo dopuszczą się one, chociażby nieumyślnie, do powstania takich naruszeń. Jednocześnie należy podkreślić iż osoby te będą karane w trybie kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. W związku z tym ich wina musi być bezsprzecznie udowodniona przez organy kontrolne. Warto jest więc podjąć określone kroki oraz wdrożyć procedury aby zabezpieczyć się przed oskarżeniem o nieumyślne dopuszczenie do powstania określonego naruszenia.